Gå til sidens indhold
Foto af Jammerbugt Kommune
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Q&A med Jammerbugt Kommune

Forskerforum har sendt nedenstående spørgsmål til Jammerbugt Kommune og tilbudt en ledelsesrepræsentant fra kommunen muligheden for at give sin version i spalterne via interview eller et skriftligt svar. Jammerbugt Kommune har fremsendt skriftligt svar på de stillede spørgsmål via kommunens advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll, partner i Horten Advokatpartnerselskab.

Emneord:

Hvorfor har I som kommune valgt at hyre et advokatfirma og opsige aftalen med henvisning til misvedligeholdelse, inden mødet om udkastet til evalueringsrapporten overhovedet var blevet afholdt?

Forud for den delvise ophævelse af kontrakten i marts 2021 var der en lang dialog mellem Jammerbugt Kommune og Aalborg Universitets ledelse, hvor forskellige løsninger blev drøftet. Den valgte løsning var den, der under omstændighederne og i enighed blev skønnet mest hensigtsmæssig. Løsningen indebar i øvrigt, at langt hovedparten af aftalen ikke blev ophævet, men tvært­imod fastholdt af kommunen og udført af universitetet. I kontraktens løbetid har universitetet således løbende delrapporteret til kommunen, og Jammerbugt Kommune har løbende betalt aftalte acontobeløb til Aalborg Universitet.

Hvorfor har I krævet at få udleveret forskernes data, herunder hvad der har karakter af personlige noter, og videregivet data til tredjepart i form af et konsulentfirma?

Som nævnt er hovedparten af kontrakten fastholdt mellem parterne, og Aalborg Universitet har i overensstemmelse med kontraktens vilkår udleveret indsamlede data mv. Af hensyn til fortroligheden er oplysningerne ikke udleveret til Jammerbugt Kommune, men derimod til det konsulentfirma (Rambøll), som kommunen indgik aftale med om færdiggørelse af evalueringsrapporten. Rambøll er forpligtet til at behandle data med samme fortrolighed som Aalborg Universitet.
Hverken Jammerbugt Kommune eller Rambøll har bedt om personlige noter fra forskerne.

Forskerne er nu i tvivl om, hvem der har retten til deres data. Hvad vil I som kommune foretage jer, hvis de vælger at publicere en rapport på baggrund af deres data/resultater? Kort sagt: Vil forskerne kunne publicere en videnskabelig artikel på baggrund af deres data om projektet i Jammerbugt Kommune?

Spørgsmålet om de enkelte forskeres rettigheder må rettelig søges besvaret af Aalborg Universitet. Kommunen henholder sig til, hvad der er aftalt i kontrakten med universitetet.

Hvis deres videnskabelige arbejde er af ringe kvalitet og data ikke valide, hvorfor mener I så, at et konsulentfirma kan skrive en evaluering på baggrund af dataene?

Jammerbugt Kommune overdrog udarbejdelsen af den afsluttende evalueringsrapport til konsulentfirmaet Rambøll, som sammen med kommunen vurderede anvendeligheden af de data, der var indsamlet af Aalborg Universitet og Jammerbugt Kommune i projektperioden. Rambøll har fundet anledning til at indhente yderligere data hos kommunen og har også derudover gennemført supplerende dataindsamling.

Hvilke faglige kompetencer har kommunen til at vurdere kvaliteten af videnskabeligt arbejde?

Kommunen har ikke forholdt sig til den videnskabelige metode. De mangler, som i sidste ende førte til aftalens delvise ophævelse, relaterede sig først og fremmest til det af Aalborg Universitet udarbejdede udkast til slutevaluering, som kommunen fandt var uklart og vanskeligt forståeligt og herunder ikke eksplicit besvarede evalueringsspørgsmålene. Besvarelsen levede således efter kommunens opfattelse ikke op til aftalen med Aalborg Universitet.

Man kunne få en mistanke om, at det er forskernes konklusioner, I ikke kan lide, og at det i virkeligheden ikke handler om kvaliteten af arbejdet. Hvad er det ved forskernes konklusioner, der er kontroversielt for Jammerbugt Kommune?

Der var ikke tale om, at forskerne efter Jammerbugt Kommunes vurdering leverede kontroversielle konklusioner – men derimod desværre alt for uklare konklusioner. Det var således kommunens forventning ved kontraktens indgåelse, at Aalborg Universitet ville forholde sig kritisk evaluerende til projektet – og vel at mærke at universitetet i den forbindelse ville formidle klare, velunderbyggede konklusioner og dermed væsentlig viden, som Jammerbugt Kommune kunne drage nytte af i fremtidige projekter.

Vil I informere A.P. Møller Fonden om forløbet?

Den A.P. Møllerske Støttefond er orienteret.

Vil du opdateres på, hvad der sker?